គំនិត​ថ្មី នាំមក​នូវ​ចំណូល​ក្រាស់ក្រែល ៖ ឪឡឹក “​ដុំ​មាស​” តម្លៃ​ប្រមាណ ១៦០​ដុល្លារ​/​គូ​ – CEN