ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​ស្តា​រកា​រ​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ​ស្រូវ​បានជាមួយនឹង​លទ្ធភាព​ប្រភពទឹក​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ស្រូវស្រាល ក្រោយទឹកជំនន់​ទឹកភ្លៀង​កន្លងមក​ – CEN