​ក្រឡាប់​រថយន្ត​ដោយ​ខ្លួនឯង​នៅ​ចំណុច​អន្ទង់អាំង​ធំ​ផ្លូវជាតិ​លេខ ៤៨ ស្លាប់​ព្រូឡាន ឯ​តៃកុង​របួសធ្ងន់​ – CEN