មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​អគ្គិសនី អះអាងថា កម្ពុជា និង​បង្កើន​ថាមពល​ស្អាត​បន្ថែម​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ក្នុង​បណ្តាញ​ជាតិ​ – CEN