តម្រា​យ​ផ្លូវរ​ត់របស់​រថយន្តក្រុង​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​របស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN