បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយសារ​មាន​ឥ​ទ្ឌិ​ពល​ព្យុះ​ថ្មី​មួយទៀត​ឈ្មោះ ម៉ូ​ឡាវ (MOLAVE) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភ្លៀងខ្យល់​ខ្លាំង​ – CEN