ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​អេឡិចត្រូនិក Samsung បានទទួល​មរណភាព ក្នុង​អាយុ​៧៨​ឆ្នាំ​ – CEN