អេស៊ីលីដា​៖ សាធារណជន​នៅតែ​អាច​ក្លាយជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន របស់​ធនាគារ តាមរយៈ​ការចូលរួម​វិនិយោគ​ភាគហ៊ុន​ – CEN