ការប្រកួត robot លេងស្គី ដំបូងគេលើពិភពលោក (Video inside) – CEN