ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កា​រ៉ា​តេ​ស្នើ​ឲ្យ​បន្ត​ការខិតខំ​ឲ្យ​ខ្លាំងក្លា ដើម្បី​ជោគជ័យ ស៊ី​ហ្គេម ឆ្នាំ​២០២៣ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN