ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ នឹងត្រូវ​ចាក់​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍ ទីក្រុង​រណប​កោះនរា​ថ្មី​ – CEN