តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ ឃុំខ្លួន​មនុស្ស​បីនាក់ ដែល​ដឹកនាំ​បាតុកម្ម នៅមុខ​ស្ថានទូត​ចិន កាលពី​ថ្ងៃទី​២៣​តុលា – CEN