ព្យុះ​ម៉ូ​ឡាវ មាន​ឥទ្ធិពល​មកលើ​កម្ពុជា និង​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៨ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី​២ ខែវិច្ឆិកា – CEN