ការការពារ​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេមេគង្គ កុំឱ្យ​ផុត​ពូជ​ទាមទារ ឲ្យ​មាន​កិច្ចសហការ​ពហុភាគី​ខ្លាំងក្លា​ជាង​មុន​ – CEN