អម្បូរ​ស្វាយ “​ស៊ុត​ព្រះអាទិត្យ​” មានតម្លៃ​ថ្លៃ​ដូច​…​ពេជ្រ​! – CEN