អភិបាល​រាជធានី ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ទាំង​១៤ និង​មន្ទីរ​ពាក់ព័ន្ធ ចុះ​ពិនិត្យ​និង​ធ្វើ​របាយការណ៍​បន្ទាន់ នៃ​ការខូចខាត​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង ដើម្បី​ជួសជុល​និង​ស្តារឡើងវិញ​ – CEN