ហានិភ័យ​ណាស់​! ធ្វើជា​ទិញ​ឡាន​បង់​រំ​លោះ​ព្រុស​010 ឆាត​ញ៉ែញ៉ង​ចុះឡើង​បបួល​ប្តី​គេ​ចូល BM ប្រយ័ត្នប្រយែង​ផង​ធី​ម​ប្រពន្ធដើម​! (​វីដេអូ​) – CEN