ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​បណ្ដោយ​ស្ទឹង​មោង​ឬ​ស្ទឹង​ដូន​ទ្រី គួរ​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ទឹក​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់ មុននឹង​ចាប់​ផ្ដើមធ្វើ​ស្រូវ​បង្កើន​រដូវ បន្ទាប់ពី​ទឹកជំនន់​ស្រក ព្រោះ​អាងទឹក​ទំនប់​បាសាក់ មានទឹក​ត្រឹម​បាត​អាង​ – CEN