ថ្នាំថ្លៃពេក មិនហ៊ានទិញលេប គ្រូអាមេរិចម្នាក់ស្លាប់ដោយជំងឺផ្តាសាយធំ – CEN