​ញាក់សាច់​! បុរស​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់រ​ស់បាន ៣៦ ឆ្នាំ ដោយ​មិន​ចំណាយ​ប្រាក់​ផ្ទាល់ខ្លួន​សូម្បី​តែមួយ​សេន ព្រោះ​ពឹង​តែ​ទៅលើ​ក្រដាស​ទាំងនេះ ចាយ​មិន​អស់​… – CEN