កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​២៦ និង​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ​អាស៊ាន​+៣ លើក​ទី​១១ បានអនុម័ត​លើ​ឯកសារ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៩ – CEN