ឯកឧត្តម​ឱសថការី ឈឹម ឃិន​ដា​រ៉េត ៖ យើង​រួមគ្នា​ធ្វើ​ដំបូល​ប្រក់​ទឹកភ្លៀង ប្រ​សើរ​ជាង​បោស​ទឹកភ្លៀង ក្នុង​ការងារ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​អេដស៍​-​គ្រឿងញៀន – CEN