ពលករ​ចំណាកស្រុក​ដែល​ធ្វើ​តេ​ស្ត​អវិជ្ជមាន​ចំពោះ​កូ​វីដ​១៩ អនុញ្ញាត​ឱ្យទៅ​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា​ – CEN