កម្ពុជា អរគុណ​ប្រទេស​អាស៊ាន​បូក​៣ សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើក​កម្ពស់​ភាព​ប្រកួតប្រជែង និង​ភាពបត់បែន​នៃ​ធនធានមនុស្ស​អាស៊ាន​នៅក្នុង​វិស័យ​ការងារ​ – CEN