បន្ទាន់​! ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤១ ពេលនេះ ខូចខាត​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ខ្លាំងណាស់ សូម​ពលរដ្ឋ​ដែល​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​កំណាត់​ផ្លូវ​នេះ មេត្តា​រក​ផ្លូវ​វាង​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN