​ហួសចិត្ត​ណាស់​! ពីមុន​បារម្ភ​ផ្លូវ​តូច​ពិបាក​ចេញចូល​ម៉ូតូ និង​ឡាន តែ​ឥឡូវនេះ​លែង​បារម្ភ​ទៀតហើយ ព្រោះ​អស់​ផ្លូវ​ហើយ​… – CEN