អនុស្សរណៈ​រវាង ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង​គណៈកម្មាធិកា​រវិ​ទ្យា​សាស្ត្រ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ទីក្រុង​សៀង​ហៃ នឹង​ជួយ​ដល់​ការជំរុញ​អភិវឌ្ឍន៍​លើ​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​រួមគ្នា​ថ្មីៗ រវាង​អ្នកស្រាវជ្រាវ​កម្ពុជា​-​ចិន​ – CEN