អ្នកនាង​ស្រីអូន ហួសចិត្ត​និង​ពិភព​មនុស្ស​សម្តែង គ្រាន់តែ​ជួយ​ក្មេង​ក៏​ចង់​ប្តឹង​នាង​ដែរ​ – CEN