លោក​ហេង រតនា ៖ សម្ភារ​ជា​ស្នាដៃ​ដូនតា ដែលមាន​តម្លៃ​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ សូមមេត្តា​កុំ​ប្រមូល​យកទៅ​រំលាយ​ដើម្បី​បង្កើត​រូប​បដិមា​ថ្មីៗ​ – CEN