មិនធម្មតា ទ្រី ដា​ណា វាយ​វីឡា​ទើប​ទិញ​ចោល ដើម្បី​ធ្វើ​សួន និង​កន្លែង​ដាក់​ឡាន​ – CEN