ការគ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ និង​ការលើកកម្ពស់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​សហគម​ន៍​មូលដ្ឋាន នៅ​មិនទាន់មាន​ភាពល្អប្រសើរ​នៅឡើយ​ – CEN