ភ្ញាក់ផ្អើល​! ស្ទាវ​ម្នាក់​មិនដឹង​ធ្វើការ​អ្វី ដក​កាំភ្លើង​បង្អួត​ស្រី​ស្នេហ៍​ក្នុង​សួន​កាណាឌីយ៉ា សន្តិសុខ​ឃើញ​ឃាត់ខ្លួន​ប្រគល់​សមត្ថកិច្ច​ – CEN