អាសូរ​ពន់ពេក ស្ត្រី​ម្នាក់​បាត់បង់​ជីវិត ក្រោយ​ផ្តល់កំណើត​ឱ្យ​កូន​ទាំង​មិនទាន់​ឃើញ​មុខ​ផង​ – CEN