ចាប់​អា​កូន​ចិត្ត​តិរច្ឆាន​វាយ​ឪពុក​បង្កើត​បណ្ដាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ព្រោះ​ខឹង​ឪពុក​ថា​ឲ្យ​បន្តិចបន្តួច​ថា ម្តេចក៏​ដេក​យូរ​ម្ល៉េះ​ – CEN