ស្ថានទូតកម្ពុជា អន្ដរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរ៦នាក់ ចាញ់បោកមេខ្យល់ ទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងចិន – CEN