ម្យ៉ាង​ម្នាក់​ទេ​! ខាង​ប្រុស បើ​ស្រឡាញ់​បង អូន​ក៏ត្រូវ​ស្រឡាញ់​មាន់​បង​ដូចគ្នា រីឯ​ខាង​ស្រី​វិញ បើ​បង​ស្រឡាញ់​អូន​បង​ក៏ត្រូវ​ថែ​អូន​ឲ្យ​ដូច​មាន់​បង​ដូចគ្នា​… – CEN