អភិបាល​រាជធានី​សុំ​ឱ្យ​អ្នក​វិនិយោគទុន​និង​អ្នក​ទេសចរណ៍​អង់គ្លេស​មក​បណ្តាក់ទុន និង​ទស្សនា​នៅ​កម្ពុជា​ឲ្យបាន​ច្រើន​ – CEN