ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ជនរងគ្រោះ​ទាំង​៤​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ភ្លើង ក្នុងនោះ​មាន​ថៅកែ​ហាង​ម្នាក់​ – CEN