ប្រធាន​មន្ទីរអប់រំ ៖ សាលារៀន​គ្រប់​កម្រិត​នៅ​ទូទាំង​ខេត្តបាត់ដំបង បានចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​ចូលរៀន​ក្នុងដំណាក់កាល​ទី​៣ – CEN