ជនអនាមិក​ប្រើ Google Drive ដើម្បី​ទាក់ទាញ​អ្នកប្រើប្រាស់​ឱ្យចូល​ទៅក្នុង​គេហទំព័រ​ដែលមាន​មេរោគ​ – CEN