ប្រាក់ចំណូល​ពី​ការនាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈពេល​១០​ខែ ឆ្នាំ​២០២០ ឈានដល់ ៣៦៦​លាន​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN