​ក្រុមប្រឹក្សា​សកម្មភាព​ជនពិការ ស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ពង្រឹង​យន្តការ​សម្របសម្រួល​ទ​ប់​ស្កាត់​ការរើសអើង ការប្រមាថ​លើ​ជន​មាន​ពិការភាព​ – CEN