ស្ត្រីដែលធ្លាប់កកូរកកាយឆាកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវជាប់ពន្ធធនាគារ ២០ឆ្នាំ – CEN