រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន បានសម្រេច​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន ឥត​សំណង​ចំនួន​ប្រមាណ ២,៧ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក និង​ឥណទាន​សម្បទាន​ប្រមាណ ២២៧ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN