ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​កម្ពុជា ធ្លាក់ចុះ​ទំហំ​ជួញដូរ ដោយសារ​វិបត្តិ​ជំងឺ​សកល និង​គ្រោះទឹកជំនន់ – CEN