ករណីអារកសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ នៅស្រុកជលគិរី ឃាតករគឺជាប្តីខ្លួនឯង – CEN