ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០​ – CEN