ប្រទេសជប៉ុនមិនងាយត្រូវបំភាន់ដោយ “ស្នាមញញឹមការទូត” របស់កូរ៉េខាងជើងទេ – CEN