ភីលីពីន បញ្ជូនកម្មករខ្លួនទាំងអស់ត្រឡប់ពីប្រទេសគុយវែតវិញ ក្រោយមានករណីស្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនជាច្រើននាក់នៅទីនោះ – CEN