កម្ពុជា និងថៃ​ឯកភាព ដោះស្រាយបញ្ហាពលករកម្ពុជា ធ្វើការនៅប្រទេស​ថៃ – CEN